Statut

Na temelju članka  13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), 15. Skupština Hrvatskog društva biljne zaštite, održana 11. veljače 2015. donijela je

 

STATUT

HRVATSKOG DRUŠTVA BILJNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatsko društvo biljne zaštite (u daljem tekstu: HDBZ), zastupanje, ciljevi, djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada, članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj udruge, tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak djelovanja i postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja.

Članak 2.

Naziv je udruge Hrvatsko društvo biljne zaštite.
Skraćeni je naziv udruge HDBZ.
Uz naziv Hrvatsko društvo biljne zaštite na prvom mjestu, Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku Croatian Plant Protection Society.
Skraćeni je naziv na engleskom jeziku CPPS.
HDBZ dobrovoljna je, samostalna, znanstvena i stručna udruga čiji se članovi bave biljnom zaštitom.
HDBZ pravna je osoba upisana u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
HDBZ zastupa predsjednik/ca.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, c/o Agronomski fakultet (AF) Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 3.

HDBZ djeluje na području Republike Hrvatske.
Rad je HDBZ javan. Javnost rada osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova HDBZ putem Glasila biljne zaštite i drugim načinima utvrđenim ovim Statutom.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni sjednicama tijela upravljanja HDBZ-a i izvještavati javnost o radu tih tijela.

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I ZNAK HDBZ

Članak 4.

Ciljevi HDBZ-a jesu:
a) promicanje zajedničkih interesa za biljnu zaštitu bez namjere stjecanja dobiti,
b) okupljanje osoba koje se bave biljnom zaštitom u cilju uzajamnoga znanstvenog i stručnog pomaganja u radu,
c) unapređenje biljne zaštite u svim njezinim segmentima,
d) istraživanje štetnih organizama, poglavito u Republici Hrvatskoj,
e) predlaganje i sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima vezanim za zaštitu bilja,
f) zaštita prirode i čovjekova okoliša, promicanje integrirane i ekološke zaštite bilja,
g) proučavanje i čuvanje znanstvene, prirodne i kulturne baštine s područja biljne zaštite,
h) poticanje otvaranja novih radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi iz područja biljne zaštite.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti HDBZ ostvari dobit, ona se mora upotrijebiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti HDBZ-a kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom.

Članak 5.

Ciljeve će HDBZ ostvariti sljedećim djelatnostima:

a) organiziranje predavanja, seminara i sl. u cilju permanentne izobrazbe svojih članova,
b) informiranje stručne javnosti o najnovijim postignućima u svijetu i Republici Hrvatskoj u području biljne zaštite, primjeni i razvoju novih sredstava za biljnu zaštitu, razvoju alternativnih mjera biljne zaštite, štetnim posljedicama zbog primjene sredstava za biljnu zaštitu,
c) priopćavanje, obavještavanje i prosvjećivanje građana o štetama koje čine važnije vrste štetnih organizama, o suvremenim mjerama biljne zaštite i opasnosti po zdravlje ljudi i okoliša kao mogućim popratnim pojavama i sl.,
d) organiziranje stručnih tečajeva i savjetovanja, upoznavanje proizvođača s osnovnim problemima i mogućnostima biljne zaštite,
e) upoznavanje državnih tijela s osnovnim problemima biljne zaštite, potrebama i mogućnostima njihova rješavanja te s poboljšavanjem mjesta i statusa stručnjaka za biljnu zaštitu,
f) poticanje znanstveno-istraživačkog rada; organiziranje simpozija i stručnih savjetovanja, razvijanje informacijskog sustava i uvođenje novih tehnoloških rješenja biljne zaštite,
g) predlaganje i davanje mišljenja o svim pitanjima biljne zaštite državnim tijelima, raznim udruženjima proizvođača i svim drugim organizacijama kad se za to ukaže potreba,
h) pokretanje pitanja donošenja, izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata te aktivno pridonošenje u njihovoj izradi i donošenju,
i) pridonošenje formiranju nastavnih planova i programa na svim razinama izobrazbe stručnjaka za biljnu zaštitu,
j) pomaganje u ostvarivanju gospodarskih i društvenih uvjeta za zapošljavanje diplomiranih stručnjaka za biljnu zaštitu,
k) izdavanje stručnog i/ili znanstvenog časopisa iz biljne zaštite i drugih stručnih i/ili znanstvenih publikacija kojima se pridonosi razvoju znanosti i popularizaciji struke biljne zaštite,
l) poticanje i unapređenje međunarodne suradnje na području biljne zaštite,
m) predlaganje zaslužnih članova HDBZ-a za državne i ostale nagrade i priznanja.

Gospodarske djelatnosti HDBZ su slijedeće:

  1. izdavanje publikacija (časopisa, knjiga, zbornika i slično) iz područja djelatnosti udruge sukladno posebnim propisima
  2. održavanje radionica, seminara, predavanja, simpozija, savjetovanja i slično

 

Članak 6.

HDBZ surađuje s tijelima državne uprave, organizacijama, trgovačkim društvima, muzejima, udrugama i osobama koje su zainteresirane za ostvarivanje ciljeva HDBZ-a.
HDBZ surađuje s drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.

HDBZ se može odlukom Skupštine učlaniti u srodno inozemno udruženje.

Članak 8.

HDBZ ima službeni znak, koji predstavlja okrugli pečat promjera 35 mm i pečat promjera 24 mm, s natpisom Hrvatsko  društvo biljne zaštite, Zagreb. U krugu je okruglog pečata znak: slika biljke obavijene Eskulapovom zmijom, a sve zaštićeno dvjema rukama.

HDBZ zastupa i predstavlja predsjednik/ca HDBZ, a može ga zastupati i dopredsjednik/ca ili tajnik Upravnog odbora, po posebnoj punomoći predsjednik/ca Društva.

 

III. ČLANOVI HDBZ, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 9.

Članovi HDBZ-a mogu biti redoviti i počasni.

a) Redoviti član/ica HDBZ-a može biti poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Predstavnika/cu pravne osobe u udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
b) Za počasne članove/ice HDBZ-a bira osobe koje su izvanrednim zalaganjem stekle osobite zasluge za ugled i napredak HDBZ.

Članak 10.

Redovite članove/ice prima u članstvo Upravni odbor.

Članak 11.

U HDBZ-u se vodi registar članova/ica. Registar članova vodi se elektronički, a on sadrži slijedeće podatke: osobno ime (naziv), OIB, datum rođenja, datum pristupanja HDBZ-u, kategorija članstva, datum prestanka članstva. Registar članova dostupan je na uvid članovima i nadležnim tijelima.

Članak 12.

Postupak i kriteriji izbora počasnih članova/ica propisani su posebnim Pravilnikom.

Članak 13.

Prava redovitih i počasnih članova/ica jesu:

a) prisustvovanje svim sastancima i skupštinama HDBZ-a te na njima raspravljanje, iznošenje prijedloga i glasovanje,
b) biranje i pravo da budu birani u tijela HDBZ-a, druge odbore i izaslanstva,
c) korištenje svih povlastica i prava,
d) dobivanje publikacija koje izdaje HDBZ uz cijenu određenu za članove.

Članak 14.

Svi članovi/ice HDBZ-a dužni su:

a) prihvatiti Statut HDBZ-a i pridržavati se odredaba tog Statuta i drugih općih akata,
b) čuvati i braniti ugled HDBZ-a,
c) aktivno sudjelovati u izvršavanju ciljeva HDBZ-a i pridonositi ostvarivanju djelatnosti HDBZ-a,
d) potpomagati HDBZ u ostvarivanju zadataka i brinuti se za razvoj biljne zaštite u Hrvatskoj,
e) redovito plaćati članarinu,
f) čuvati imovinu HDBZ-a i savjesno ispunjavati obveze prema HDBZ-u.

 

Članak 15.

Članstvo u HDBZ-u prestaje:

a) prestankom djelovanja HDBZ-a,
b) pisanom izjavom Upravnom odboru,
c) brisanjem iz popisa članova/ica zbog neplaćanja članarine u trajanju od dvije godine i nakon pisane opomene,
d) odlukom o isključenju, koju donosi Upravni odbor HDBZ-a.

Isključeni član/ica ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

Član/ica može biti isključen zbog težeg nepoštivanja odredaba Statuta, što se utvrđuje posebnim prijedlogom Suda časti.

 

IV. TIJELA HDBZ

Članak 16.

Tijela HDBZ jesu: Skupština, Upravni odbor, predsjednik/ca HDBZ-a, koji je ujedno i predsjednik/ca Upravnog odbora, Nadzorni odbor i Sud časti.

Članak 17.

Skupština je najviše upravno tijelo HDBZ-a. Skupštinu sačinjavaju svi članovi/ice Udruge.

Članak 18.

Redovita skupština sastaje se jednom godišnje.

Skupštinu HDBZ-a saziva predsjednik/ca HDBZ-a, pisanim putem petnaest dana prije.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja te prijedlog dnevnog reda. Materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu, moraju biti objavljeni najmanje 7 dana prije održavanja skupštine na web stranici HDBZ-a. Skupštinu vodi predsjednik/ca HDBZ-a.

Članak 19.

Ako je valjano sazvanoj Skupštini nazočno manje od polovice svih članova HDBZ-a, odgađa se skupština za pola sata. Po isteku toga roka, skupština može donositi pravovaljane zaključke ako je nazočno deset (10) članova Skupštine. Punovažne odluke donose se većinom glasova nazočnih.

Članak 20.

Skupština obavlja ove poslove:

a) donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
b) bira i razrješava predsjednika/cu HDBZ-a,
c) bira i razrješava članove/ice Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,
d) donosi plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
e) razmatra i ocjenjuje izvješća Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti o radu i stanju HDBZ-a, o stanju blagajne i izvršenju financijskog plana,
f) na prijedlog Upravnog odbora potvrđuje počasnog predsjednika/cu,
g) bira zastupnike u upravna i druga tijela drugih udruženja,
h) rješava žalbe članova HDBZ-a u drugom stupnju i donosi odluke o istima,
i) donosi konačnu odluku o isključivanju iz članstva,
j) donosi odluku o statusnim promjenama,
k) odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku djelovanja HDBZ-a i raspodjeli preostale imovine
l) odlučuje o drugim pitanjima važnim za rad HDBZ-a, utvrđenim ovim Statutom te za koja nije mjerodavno koje drugo tijelo HDBZ-a.

Članak 21.

Predsjednik/ca HDBZ-a može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova, s time da se odmah predloži dnevni red. Ako predsjednik/ca HDBZ-a ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač/ica. Na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 22.

Skupština na izbornoj sjednici, na prijedlog aktualnog predsjednika/ce, bira predsjednika/cu HDBZ-a na vrijeme od četiri godine. Novoizabrani predsjednik/ca predlaže dopredsjednika/cu, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti, koje također bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Članak 23.

Upravni je odbor tijelo Udruge koje izvršava poslove HDBZ-a između dviju skupština.

Upravni je odbor sastavljen od 13 članova.

Članak 24.

Upravni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje. Odluke se mogu donositi ako je na sjednici nazočno više od polovice članova/ica. Odluke su Upravnog odbora pravovaljane ako ih usvoji najmanje natpolovična većina nazočnih članova/ica Upravnog odbora.

Članak 25.

Dužnosti i prava Upravnog odbora, jesu:

a) biranje tajnika/ce i rizničara/ke,
b) organiziranje i provedba odluka Skupštine,
c) podnošenje izvještaja o radu Skupštini,
d) predlaganje plana rada i financijskog plana,
e) odlučivanje o visini članarine,
f) utvrđivanje prijedloga Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih odluka koje donosi Skupština,
g) donošenje općih akata,
h) donošenje odluke o dodjeli nagrada i primanju u članstvo,
i) na prijedlog Suda časti odlučivanje o isključenju iz članstva,
j) utvrđivanje načina i uvjeta organiziranja stručnih seminara i drugih stručnih i znanstvenih skupova, te donošenje odluke o visini kotizacije,
k) briga za javno informiranje, za znanstvenu i stručnu razinu publikacija HDBZ-a, usvajanje programa i plana izdavačke djelatnosti,
l) imenovanje glavnog urednika/ce publikacija i članova uredničkih odbora,
m) određivanje cijene za publikacije HDBZ-a,
n) povjeravanje određenih poslova trećim osobama i zaključivanje ugovora s njima,
o) obavljanje svih drugih aktivnosti za koje ga ovlasti Skupština.

Članak 26.

Dužnosti su predsjednika/ce HDBZ-a:

a) zastupanje i predstavljanje HDBZ,
b) sazivanje i predsjedavanje sjednicama Upravnog odbora i Skupštine,
c) organiziranje i provođenje odluka Upravnog odbora i Skupštine,
d) odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
e) dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
f) sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun HDBZ-a,
g) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom HDBZ-a,
h) odgovara za zakonitost rada HDBZ-a.

Sve dopise HDBZ-a, potpisuje predsjednik/ca, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik/ca.

Članak 27.

Dopredsjednik/ca HDBZ-a zamjenjuje predsjednika/cu HDBZ-a u slučaju odsutnosti. Dopredsjednik/ca pomaže predsjedniku/ci u radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik/ca i Upravni odbor. Mandat dopredsjednika/ce HDBZ-a traje 4 godine.

Članak 28.

Tajnik/ca HDBZ-a priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština, brine se o urednom vođenju registra članova/ca, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora, vodi i čuva arhivu HDBZ-a te obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora. Mandat tajnika/ce HDBZ-a traje 4 godine.

Članak 29.

Rizničar/ka vodi računsko poslovanje HDBZ-a i evidenciju o imovini HDBZ-a. Rizničar/ka podnosi izvještaj o računskom poslovanju, stanju imovine i o broju članova/ca HDBZ-a, Upravnom odboru i Skupštini. Mandat rizničara/ke HDBZ-a traje 4 godine.

Članak 30.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika/ce i dva člana. Bira ih skupština i to na četiri godine i mogu biti birani ponovno. Članovi/ice između sebe biraju predsjednika/cu. Nadzorni se odbor brine da se HDBZ-om i njegovom imovinom upravlja po odredbama Statuta i zakonito, da se blagajničko poslovanje vodi uredno i propisno.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik/ca Nadzornog odbora saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Nadzorni odbor ima sve ovlasti za pregled spisa i poslovnih knjiga. Članovi/ice Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju HDBZ-a. Upravni odbor i svaki član HDBZ-a dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HDBZ-a, nemarnost u izvršavanju poslova ili povrede Statuta ili drugih općih akata.

Nadzorni odbor podnosi godišnjoj skupštini izvješće o radu, a skupštini predlaže da se da razrješnica Upravnom odboru.

Član/ica Nadzornog odbora ne može biti član/ica Upravnog odbora.

Članak 31.

Sud časti ima predsjednika/cu i dva člana, koje bira Skupština od redovitih i počasnih članova/ica. Biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti birani ponovno. Sud časti sastaje se po potrebi. Članovi/ice između sebe biraju predsjednika/cu.

Sud časti razmatra pisane prijave koje se odnose na nepoštivanje obveza članova HDBZ propisanih člankom 14. Statuta. U slučaju utvrđenih nepoštivanja obveza, sud časti, većinom glasova donosi odluku i podnosi prijedlog Upravnom odboru o poduzimanju mjera stegovne odgovornosti.

Članak 32.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

Članak 33.

Likvidatora bira i razrješava Upravni odbor. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 34.

Funkcije su članova/ica Upravnog odbora, kao i ostalih odbora i tijela, dobrovoljne i počasne.

Naknadu ili nagradu članovi HDBZ-a mogu dobiti samo za posebne stručne i tehničke poslove, čije izvođenje odobri Upravni odbor, isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti HDBZ-a.

Članak 35.

Skupština može razriješiti predsjednika/cu, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače ovlasti ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze ili na osobni zahtjev. Ako razriješi cijeli Upravni odbor, Nadzorni odbor ili Sud časti, Skupština bira novi odbor s punim mandatom, a ako razriješi samo članove tih odbora, Skupština bira nove članove/ice odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Svaki član/ica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti te tajnik/ca i rizničar/ka, odgovaraju za rad Skupštini.

Svaki član/ica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, tajnik/ca i rizničar/ka mogu zatražiti razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da je dužan obavljati dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o razrješenju na prvoj sjednici.

Članak 36.

Imovina HDBZ-a sastoji se od:

a) članarina i dobrovoljnih priloga i darova,

b) dotacija iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županija i fondova i drugih tijela (sponzora i dr.),

c) pretplate i prodaje publikacija,

d) ostalih prihoda iz djelatnosti HDBZ-a,

e) nepokretnih i pokretnih stvari,

f) drugih imovinskih prava.

Članak 37.

Mandat glavnog urednika/ce i drugih urednika/ca publikacija HDBZ-a te članova/ica uredničkih odbora traje četiri godine, u istom razdoblju kao i mandat Upravnog odbora. Njihov reizbor nije ograničen.

Glavni urednici/ce publikacija HDBZ-a predlažu Upravnom odboru plan rada za tekuću godinu i podnose izvješće za minulu godinu, na početku tekuće godine.

Članak 38.

Financijsko poslovanje HDBZ-a obavlja se u skladu s financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Sredstva se mogu trošiti samo u okviru ostvarenih prihoda. Putni troškovi i dnevnice isplaćuju se do visine odobrene za tijela državne uprave.

Upravni odbor može povjeriti vođenje administrativnih, financijskih i stručnih poslova odgovarajućim stručnim službama ili pojedinim osobama uz naknadu.

Članak 39.

HDBZ može prestati s radom odlukom Skupštine i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, odluka o prestanku rada HDBZ se donosi najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova.

Članak 40.

U slučaju prestanka rada HDBZ-a sva imovina HDBZ-a nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka pripast će prema zaključku Skupštine drugoj udruzi ili organizaciji sa sličnom svrhom. Ako HDBZ prestane s radom bez zaključka Skupštine, sva se imovina HDBZ-a predaje Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 41.

a) HDBZ je jedinstvena organizacija na području Republike Hrvatske.
b) HDBZ može zbog bolje povezanosti članstva te boljeg rada organizirati ustrojstvene oblike po stručnom načelu (sekcije).
c) Sekcije se osnivaju na osnivačkoj skupštini sekcije i konstituiraju se izborom svojih tijela.
Odluku o osnivanju sekcije donosi Skupština HDBZ-a.
d) Osnivanje i način rada sekcija, regulira se općim aktom koji na prijedlog sekcija prihvaća Skupština.
e) Član/ica sekcije mora biti učlanjen/a u HDBZ.
f) Sekcije nisu pravne osobe.

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 42.

Statut je temeljni opći akt HDBZ i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor HDBZ-a i upućuje na raspravu članovima. Upravni odbor HDBZ-a razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta. Sva unutarnja pitanja HDBZ-a, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Upravni odbor.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica:

prof. dr. sc. Renata Bažok

Opatija, 11. veljače 2015.