Upute autorima

PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS GLASILO BILJNE ZAŠTITE

UPUTE AUTORIMA

Glasilo biljne zaštite objavljuje stručne radove iz biljnoga zdravstva (fitomedicine) u poljoprivredi, šumarstvu, u zaštiti ukrasnoga bilja i srodnim područjima. U Glasilu biljne zaštite tiskaju se znanstveni radovi (a2), pregledni radovi, kratka priopćenja i stručni radovi. U posebnim rubrikama Glasilo biljne zaštite donosi zanimljivosti, izvješća sa skupova, društvene vijesti, prikaze novih izdanja i slično.

Rad treba biti napisan u fontu Calibri, veličina slova 11, s razmakom linija 1,5 uz obostrano poravnanje (Justify). Stranice treba označiti rednim brojem. Članak ne smije imati više od 14 stranica, uključujući tablice, slike i popis literature. Naslov rada osobito je važan dio članka jer je njegov najuočljiviji i najčitaniji dio i zato mora sa što manje riječi točno prikazati sadržaj. Naslov se piše velikim slovima, font 12, boldano i centirano. Podnaslovi prvog reda (npr. UVOD, REZULTATI) pišu se velikim slovima, font 11, boldano i centrirano. Podnaslovi drugog reda (npr. Lokacija istraživanja, Prikupljanje kukaca…) pišu se pisanim slovima, veličina slova 11, boldano i centrirano.

Iznad naslova navesti: puno ime i prezime autora bez titula, naziv organizacije (ustanove) svakog autora i elektronsku poštu autora za dopisivanje

 

Primjer:

Ime PREZIME1, Ime PREZIME2

1 puni naziv matične ustanove ili radne organizacije

(npr. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku)

2 puni naziv ustanove ili radne organizacije

(npr. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja, Zagreb)

e‐ mail adresa autora

 

PRVI NALAZ CRNE ŠTITASTE UŠI ARAUKARIJE

Lindingaspis rossi (Maskell 1891) (Hemiptera: Diaspididae)

Radovi koji se zasnivaju na vlastitim istraživanjima u pravilu trebaju imati ova poglavlja: SAŽETAK, UVOD, MATERIJAL I METODE, REZULTATI, RASPRAVA I ZAKLJUČAK, NASLOV NA ENGLESKOM, SUMMARY, LITERATURA (sve pisati velikim slovima, boldano i centrirano). Navesti treba najviše 6 ključnih riječi, uključujući i latinske nazive štetnih organizama. Sažetak smije imati naviše 2000 znakova s razmacima.

Stručni radovi, kratka priopćenja, stručni prilozi ne moraju obvezatno imati navedena poglavlja već mogu imati drugačiji slijed izlaganja (npr. SAŽETAK, UVOD, SIMPTOMI, ŽIVOTNI CIKLUS, EKOLOGIJA, PROGNOZA I SUZBIJANJE, LITERATURA, ako je potrebna).

SAŽETAK bi trebao prikazati sadržaj članka napisan ukratko tako da i bez čitanja preostaloga dijela teksta čitatelj može doznati što članak donosi pa na temelju toga odlučiti da li će ga dalje čitati. To je dio članka koji se objavljuje u sekundarnim publikacijama.

UVOD članka treba imati dostatno obavijesti da bi čitatelj mogao razumjeti i procijeniti autorove zamisli, postupke i očekivane rezultate. Iz uvoda mora biti jasan motiv takva istraživanja.

LITERATURA, ako se navodi, treba biti napisana u fontu Calibri, veličina slova 10, s razmakom linija 1,5 uz obostrano poravnanje (Justify), citira se po „Harwardskome sustavu“, a upisuje se abecednim redom. U tekstu članka literaturni navodi upisuju se kronološki od starijeg prema novijem datumu, te se odvajaju korištenjem znaka ; (npr. Dufour i sur., 2010; Miles i sur., 2012; Šubić, 2015).

Primjer:

Radovi u časopisu:

  1. Maceljski, M. (1967). Pojava rezistentnosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata Say.) u Jugoslaviji. Agronomski Glasnik, 10, 891–900.

Autor se u tekstu članka navodi na sljedeći način: (Maceljski, 2010).

  1. Dunley, J. E., Welter, S. C. (2000). Correlated insecticide crossresistance in azinphosmetyl resistant codling moth (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of economic entomology, 93 (3), 955‐962.

Autori se u tekstu članka navode na sljedeći način: (Dunley i Welter, 2010).

  1. Jiang, W., Wang, Z., Xiong, M., Lu, W., Liu, P., Guo, W., Li, G. (2010). Insecticide Resistance Status of Colorado Potato Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) Adults in Northern Xinjiang Uygur Autonomous Region. Journal of Economic Entomology, 103, 1365‐1371.

Autori se u tekstu članka navode na sljedeći način: (Jiang i sur., 2010).

 

Knjiga:

  1. Ciglar, I. (1998). Integrirana zaštita voćaka i vinove loze. Čakovec, Zrinski d.d., 88‐87.

Poglavlje knjige ili Zbornika:

  1. Collins, P. J. (1998). Resistance to grain protectants and fumigants in insect pests of stored products in Australia. U: Stored Grain in Australia. Banks, H. J., Wright, E. J., Damcevski, K. A. (ur.). Proceedings of the Australian Post‐harvest Technical Conference. Canberra, Australia, 55–57.

 

Citiranje s WEB izvora:

Prezime(na), inicijali imena autora (ako je/su poznata), (godina), naslov dokumenta, datum nastanka (ako se razlikuje od datuma pristupa izvoru), ftp adresa zajedno s potpunom stazom pristupa direktoriju na kojem se nalazi dokument i datum pristupa.

Primjeri:

  1. Mazomenos, B. E., Stefanou, D., Mazomenos‐Pantazi, A., Carapati, K. (1997). Mating disruption field trials to control the olive moth, Prays oleae Bern: a four‐year study. Technology Transfer in Mating

Disruption, IOBC wprs Bulletin 20 (1), dostupno na: http://phero.net/iobc/montpellier/mazomenos.html / (pristupljeno: 27.3.2012.)

Autori se u tekstu članka navode na sljedeći način: (Mazomenos i sur., 1997)

  1. CDC (2010). Centre for Disease Control and Prevention, dostupno na: http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol4no4/brogdon.htm (pristupljeno: 14.03.2010.)

Citiranje u tekstu članka navodi na sljedeći način: (CDC, 2010)

Za točnost navedene literature odgovara autor.

Prilozi tekstu

Tablice moraju imati redni broj i naslov. Naslovi tablica navode se iznad tijela tablice. U radovima koji imaju Summary poželjno je da i tablice uz hrvatski tekst imaju i prijevod na engleski jezik. Treba ih unijeti na odgovarajuće mjesto u tekstu članka. Poželjne su originalne slike u boji, spremljene u tiff. ili jpg. formatu i minimalno 300 dpi te se šalju uz rad kao zaseban dokument. U tekstu članka potrebno je uputiti na mjesto gdje se umeće slika.

Primaju se najviše 4 slike uz pojedini članak. Slike ili crteže treba označiti rednim brojem (broj navesti u tekstu članka), navesti autora slike i kratki opis: Slika 1. Imago cigaraša (snimio M. Perić); Slika 2. Lamium purpureum (snimio P. Perić). Znanstvene (latinske) nazive štetnih organizama i biljaka domaćina treba pisati italicom. Uz preuzete slike iz relevantne literature te preoblikovane ili preuzete s WEB stranica, treba stajati izvor: Slika 3. Shematski prikaz razvoja rezistentnih populacija kukaca, prilagođeno prema Igrc Barčić i Maceljski (2001). Slika 4. Monitoring rezistentnih populacija repičina sjajnika u 13 europskih zemljama (2014) (Izvor: IRAC, 2017). Izvori slika citiraju se prema istim pravilima kao i citiranja teksta te se navode u popisu literature.

Autori odgovaraju za sadržaj rada odnosno priloga – slika. Treba rabiti mjerne jedinice u skladu s Međunarodnim sustavom (SI). Radovi se recenziraju i lektoriraju.

Tekst članaka šalje se na E‐mail adresu glavne urednice (rbazok@agr.hr) i tehničke urednice (dlemic@agr.hr) ili na CD‐u na adresu: Agronomski fakultet ‐ Zagreb, Zavod za poljoprivrednu zoologiju (Glasilo biljne zaštite), Svetošimunska 25, 10000 Zagreb.

Rukopisi koji nisu napisani prema uputama bit će vraćeni autoru na doradu.

Glavna urednica

prof. dr. sc. Renata Bažok