Seminari biljne zaštite

S eminari biljne zaštite imaju tradiciju dužu od 60 godina. Prvi Seminar biljne zaštite održan je krajem 1957. na Zavodu za entomologiju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Seminaru je nazočilo 30 sudionika. Do 1977. godine Seminare je organizirao Fakultet poljoprivrednih znanosti. U organizaciji Seminara sudjelovala su dva Zavoda, a potom Institut za zaštitu bilja Fakulteta poljoprivrednih znanosti koji je predstavljao ustrojbenu jedinicu Fakulteta koja je okupljala sve koji su se bavili fitomedicinom. Od 1978. surorganizatorom Seminara postaje Sekcija za zaštitu bilja Saveza društava inžinjera i tehničara Hrvatske. Seminaru je 1977. godine nazočilo 240 sudionika. Seminar je mijenjao mjesto održavanja sve do 1987. Od tada pa do danas, s izuzetkom ratne 1992. godine, Seminar se održava u Opatiji. Broj učesnika Seminara početkom 80.-ih godina raste do 300 i više, a 1986. godine bilo ih je 430. Čak je i ratne 1992. godine kada je Seminar ponovno vraćen na kontinent, u Tuheljske Toplice, Seminaru nazočilo 300 sudionika. Sve do 2000. Seminare organizira Sekcija za zaštitu bilja koja je djelovala pri Hrvatskom agronomskom društvu. Osnivanjem Hrvatskog društva biljne zaštite organizaciju Seminara preuzima HDBZ. Od 2001. godine Seminare organizira Hrvatsko društvo biljne zaštite uz tri a�zzaA?titarska zavoda Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Zavod za poljoprivrednu zoologiju, Zavod za herbologiju i Zavod za fitopatologiju. NajveA�i broj sudionika biljeA?i se na jubilarnom, 50.-om Seminaru odrA?anom 2006. godine na kojem je sudjelovalo A?ak 800 sudionika. OpA�a gospodarska kriza koja je pogodila i naA?u djelatnost odrazila se na broj sudionika no ponosno moA?emo reA�i da i u godinama krize biljeA?imo 400-500 sudionika. Na Seminarima se godiA?nje izlaA?e 60-70 struA?nih izlaganja koja uvelike pridonose razvoju struke i A?irenju struA?nih znanja do krajnjih korisnika. Kroz Seminare ostvaren je veliki napredak u edukaciji i praksi u smjeru djelotvornije i ekoloA?ki prihvatljive zaA?tite bilja.

Znanje i struA?nost iz podruA?ja fitomedicine sve su vaA?niji i bez njih je danas nemoguA�e proizvesti poljoprivredne proizvode po standardima suvremenog svijeta. A?injenica da je seminar osigurao kontinuitet i da se odrA?ao u najteA?im vremenima potvrA�uje njegovu vaA?nost za struA?njake biljne zaA?tite a�� fitomedicinare. Seminari su poznati kao mjesto na kojem se provodi transfer znanstvenih postignuA�a na podruA?ju zaA?tite bilja u praksu te se unapreA�uje suradnja svih relevantnih dionika iz podruA?ja fitomedicine: znanstvenika, djelatnika Ministarstva, savjetodavaca, proizvoA�aA?a i distributera sredstava za zaA?titu bilja i krajnjih korisnika, agronoma u tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i individualnih poljoprivrednih proizvoA�aA?a.

Nadolazeći seminar

3 dana

50+ predavača

500+ uzvanika

60 interesantnih tema