o nama

P orast vaA?nosti razliA?itih biljnih A?tetoA?ina (A?tetnika, uzroA?nika bolesti i korova) uvjetovao je nagli razvoj one grane poljoprivrede i A?umarstva koja se bavi spreA?avanjem gubitaka koje ti A?tetoA?inje nanose. Ti gubici u Hrvatskoj iznose oko 500 milijuna dolara godiA?nje. Biljna zaA?tita, danas nazvana i fitomedicinom, postala je velikim problemom, pa i ograniA?avajuA�im faktorom proizvodnje i, zbog teA?koA�a pri izboru velikog broja moguA�ih mjera biljne zaA?tite, velikog broja od oko 600 dozvoljenih sredstava za biljnu zaA?titu u prometu, te nuA?nosti njihove struA?ne primjene. Kako su skoro sva sredstva svrstana u otrove to je njihova primjena povezana s razliA?itim opasnostima za organizme i okoliA?.

S truA?na, a time i uspjeA?na i bezopasna biljna zaA?tita, traA?i mnogo znanja, danas viA?e nego juA?er, sutra viA?e nego danas. To znanje djelomiA?no stjeA?u agronomi za vrijeme obrazovanja, a zaposleni u poljo-apotekama i seljaci svakodnevnom praksom. No to nije dovoljno i zbog stalnog napredovanja biljne zaA?tite i brojnih novosti. StruA?njacima zaA?tite bilja suoA?enim s brojnim poteA?koA�ama u ostvarivanju interesa struke nametnula se potreba za boljom meA�usobnom povezanoA?A�u i organiziranju, toA?nije, potreba da slijede primjere drugih grana poljoprivredne struke u RH i struA?njaka za zaA?titu bilja u svijetu organiziranih u strukovna druA?tva ili sliA?ne organizacije.

U cilju pokretanja osnivanja druA?tva za zaA?titu bilja u RH osnovan je u listopadu 2000. Inicijativni odbor u sastavu: prof.dr.sc. Bogdan CvjetkoviA�, Davor A?oviA� dipl.ing., prof.dr.sc. Jasminka Igrc BarA?iA�, A?eljko LonA?ar dipl.ing., akademik Milan Maceljski, Petar MesiA� dipl.ing., prof.dr.sc.Zvonimir OstojiA�. Inicijativni odbor sazvao je OsnivaA?ku skupA?tinu 27. listopada 2000., a veA� sam brojni odaziv sudionika te skupA?tine potvrdio je A?elja i potrebu o osnivanju takvog druA?tva. Izabran je Upravni odbor HDBZ s mandatom od 4 godine u sastavu: Lada BiA?ak dipl.ing, Bogdan CvjetkoviA� – predsjednik, mr.sc. Ivanka A?izmiA�, Davor A?oviA� dipl.ing., dr.sc. Miroslav Harapin, prof.dr.sc. Jasminka Igrc BarA?iA�, prof.dr.sc. DraA?enka JurkoviA�, akademik Milan Maceljski, Petar MesiA� dipl.ing. – rizniA?ar, prof.dr.sc. Zvonimir OstojiA� – dopredsjednik, doc.dr.sc. SnjeA?ana Topolovec-PintariA� – tajnica, dr.sc. Katja A?aniA�. HDBZ je RjeA?enjem Ministarstva pravosuA�a, uprave i lokalne samouprave upisano u Registar udruga RH 31. studenog 2000. pod brojem udruge 00001856. Na 2. SkupA?tini odrA?anoj 14. veljaA?e 2002. u sklopu 46. seminara biljne zaA?tite u Opatiji aklamacijom je poA?asnim predsjednikA�HDBZ proglaA?en akademik Milan Maceljski.

StruA?no znanje u oblasti biljne zaA?tite treba stalno dopunjavati praA�enjem struA?nog tiska. U Hrvatskoj je jedino struA?no glasilo utemeljeno joA? 1957. g. bila “BILJNA ZAA�TITA”, koju je u razdoblju od 1978. do 2000. g. nadomjestio “GLASNIK ZAA�TITE BILJA”, a od 2001. g. nastavlja izlaziti pod novim nazivom “GLASILO BILJNE ZAA�TITE”. HDBZ je od strane Ureda za odnose s javnoA?A�u Vlade RH potvrA�eno za nakladnika Glasila biljne zaA?tite.

Upravni odbor

 • dr.sc. Tatjana Masten Milek
  dr.sc. Tatjana Masten Milek Dopredsjednica
 • prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
  prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić Predsjednica
 • Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr.
  Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr. Tajnica
 • prof.dr.sc. Renata Bažok
  prof.dr.sc. Renata Bažok
 • prof.dr.sc. Milan Glavaš
  prof.dr.sc. Milan Glavaš
 • prof.dr.sc. Božena Barić
  prof.dr.sc. Božena Barić
 • prof.dr.sc. Klara Barić
  prof.dr.sc. Klara Barić
 • prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
  prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
 • dr.sc. Elda Vitanović
  dr.sc. Elda Vitanović
 • dr.sc. Tomislav Kos
  dr.sc. Tomislav Kos
 • Matko Mesić, dipl. ing.
  Matko Mesić, dipl. ing.
 • Davor Čović, dipl.ing.
  Davor Čović, dipl.ing.
 • Jadranka Berić, dipl.ing.
  Jadranka Berić, dipl.ing.

Postani A?lan!

Prijavi se

Nadzorni odbor

 • dipl.ing. Petar Mesić
  dipl.ing. Petar Mesić
 • dr.sc. Adrijana Novak
  dr.sc. Adrijana Novak Predsjednica
 • Željko Lončar, dipl.ing.
  Željko Lončar, dipl.ing.

Sud A?asti

 • prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković
  prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković
 • prof.dr.sc. Marija Ivezić
  prof.dr.sc. Marija Ivezić Predsjednica
 • prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
  prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić